Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự cuộc họp nhóm thực hiện liên lạc dữ liệu giữa các phương tiện dịch vụ không lưu