Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng ASEAN - Nhật Bản năm 2021