Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2013