Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tập trung mọi nguồn lực để triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2019