Trung tâm Dịch vụ thương mại tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012