Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay: Sơ kết thi đua đợt I năm 2016