Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tăng cường nhận thức cho CB-NV về an toàn vệ sinh lao động