Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I