Trung tâm Khí tượng hàng không thực hiện kiểm tra An toàn và đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023