Trung tâm Khí tượng hàng không tuyên truyền, phổ biến nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể