Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội tổ chức Khoá huấn luyện định kỳ năm 2018 cho lực lượng kiểm soát viên không lưu