Trung tâm PHTKCN HK tham gia công tác TKCN tàu bay mất tích