Trung tâm PHTKCNHK tổ chức huấn luyện triển khai trang thiết bị thông tin liên lạc trên xe tìm kiếm cứu nạn