Trung tâm Quản lý luồng không lưu: di chuyển vị trí làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân