Trung tâm Quản lý luồng không lưu những ngày thực hiện biện pháp cách ly, tập trung tại cơ sở điều hành bay