Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức hội nghị công tác An toàn - Chất lượng 6 tháng đầu năm 2023