Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019