Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023