Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội thảo Phương thức khai thác ATFM đa điểm nút