Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ” và “Thiết lập và kiểm soát các chỉ số chất lượng” Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015