Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ phát động và ký Giao ước thi đua năm 2017