Trung tâm Quản lý luông không lưu: Tọa đàm giữa Lãnh đạo Trung tâm với Đoàn Thanh niên