Trung tâm Quản lý luồng không lưu triển khai kế hoạch khai thác thử nghiệm ATFM phân phối đa điểm nút mức 2 giữa HKDD Việt Nam và Thái Lan