Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Trung tâm Điều hành khai thác BAV ký kết Văn bản hiệp đồng đảm bảo hoạt động điều hành khai thác bay