Ứng phó với bão Usagi và công tác làm sạch môi trường sau bão tại Công ty Quản lý bay miền Nam