VATM: Ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017