VATM: Biểu dương, khen thưởng trong công tác điều hành bay