VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc