VATM: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay