VATM đã hoàn thành 30/31 nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng giao