VATM: Hội nghị Ban chỉ đạo An toàn và Tổng kết đánh giá công tác an toàn 2017