VATM: Hội nghị giao ban công tác Kế hoạch - Đầu tư tháng 3/2017