VATM: Hội nghị Tổng kết rút kinh nghiệm công tác kế hoạch và đầu tư