VATM: Họp Ban chỉ đạo An toàn Tổng công ty Quý II năm 2018