VATM: Khai giảng Chương trình đào tạo dự khóa dành cho học viên theo “Đề án xã hội hóa đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu”