VATM kích hoạt Kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19 tại các cơ sở điều hành bay