VATM - Kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ năm 2018