VATM: Kiện toàn Tổ xây dựng tài liệu quản lý mệt mỏi