VATM là đơn vị duy nhất thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định