VATM: nhận Cờ thi đua của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia