Quy chế Khoa học và Công nghệ của VATM chính thức được áp dụng