VATM: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19