VATM: Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018