VATM tham dự Hội nghị thượng đỉnh ATM toàn cầu và Đại hội thường niên lần thứ 21 của CANSO