VATM tham gia Hội nghị Thử nghiệm khai thác mạng ATFM đa điểm nút lần thứ 14