VATM: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19