VATM: Thực hiện chuyển đổi khai thác thành công giai đoạn 2 dự án ATCC/HAN