VATM: tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Công tác kỹ thuật năm 2016