VATM tổ chức gặp mặt cán bộ nhân viên là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày 27 tháng 7