VATM: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn năm 2015.